Skip to content
Menu
Menu


Regulamin konkrsu WeNet x Klasa E.

Regulamin Konkursu „Czarna Seria”

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Czarna Seria” zwanego dalej „Konkursem” jest Witman sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku 80-309, Aleja Grunwaldzka 493, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058540, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115.000,00 zł, nr NIP 5840152217, REGON 002884836, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs trwa od 22.06.2023 do 27.06.2023 do godz. 23:59.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu salonu Mercedes-Benz Witman – „witmanmercedes” na stronie www.instagram.com nie później niż w dniu 27.06.2023.

5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu www.instagram.com (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Mercedes-Benz Witman, Organizatora.

11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.

15. Instagram, LLC, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu itp.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC.

20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na serwisie instagram.com oraz na stronie https://witman.pl/czarnaseria/  .

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu).

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu ciekawego zdjęcia lub krótkiej  formy video prezentującej w najciekawszy sposób wystawę aut z serii Black Series, dostępnej dla każdego w salonie Mercedes-Benz Witman w dniach od 22.06.2023 do 27.06.2023 i umieszczenie materiału (zdjęcia lub video) na swoim profilu Instagram w formie relacji czyli tzw. Instastory lub w formie posta na swoim profilu.

2. Każde zgłoszenie konkursowe musi zawierać oznaczenm profilu Mercedes-Benz Witman w formie @witmanmercedes oraz specjalnego hashtagu #czarnaseria. Oznaczenie winno być widoczne, czytelne i łatwe do sprawdzenia. Oznaczenia profilu Organizatora wraz ze specjalnym konkursowym hashtagiem jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie. 

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć lub video.

4. Komisja w dniu 18.06.2023. na profilu Organizatora w serwisie Instagram, zaprezentuje 5 wybranych przez Komisję zgłoszeń do Konkursu, które przejdą do kolejnego etapu.

5. W kolejnym etapie 5 wybranych zgłoszeń zostanie poddanych głosowaniu w formie ankiety jednokrotnego wyboru dostępnej w serwisie Instagram na Instastory Organizatora.

6. Zgłoszenia zostaną poddane głosowaniu, w którym wziąć będzie mógł każdy posiadający profil w serwisie Instagram założonym zgodnie z regulaminem serwisu Instagram.

7. Osoby głosujące na wybrane zgłoszenia konkursowe muszą być rzeczywistymi osobami fizycznymi.

8. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w chwili zakończenia ankiety.

9. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców.

10. Komisja przy ocenianiu zgłoszeń będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki, a także zgodność z tematem opisanym w ust. 1 powyżej.

11. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody o różnym stopniu wartości (zwane dalej łącznie Nagrodami).

2. Nagrody za miejsce pierwsze to bilet na szkolenie AMG Driving Academy na Torze Jastrząb odbywające się w dniu 15 września. W szkoleniu może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia posiadające aktywne prawo jazdy. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który zdobędzie największą liczbę głosów prezentowaną w formie udziału procentowego w ankiecie w serwisie Instagram na profilu Organizatora.

3. Nagrody za miejsce drugie i trzecie to vouchery odpowiednio o wysokości 500 zł i 400 zł do wykorzystania w Dziale Części i Akcesoriów w salonie Organizatora na odbiór części lub akcesoriów.

4. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie instagram.com na profilu Organizatora.

5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres marketing@witman.mercedes-benz.com. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

6. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w szczególności tryb i zasady przyznania Nagrody.

7. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody może przenieść prawa do niej na osoby trzecie infomrując wcześniej Organizatora.

9. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.

10. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Witman sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 493, Gdańsk 80-309.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 § 7 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@witman.mercedes-benz.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.witman.pl.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@witman.mercedes-benz.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych osobowych.  

1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://witman.pl/ochrona-danych/.


Skontaktuj się z nami.

Akcja zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział!