Skip to content
Menu
Menu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 12, art. 13 oraz art. 14 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016[1]roku  (dalej RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych informujemy, iż:

Art. 13 RODO

Informacja od Administratora danych

Artykuł 13 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Witman Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 493, 80-309 Gdańsk. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjna na w/w adres lub na adres e-mail: ochronadanych@witman.mercedes-benz.pl

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

Informujemy, iż Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych

c) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;

Informujemy, iż Państwa dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego, przetwarzane są w celu przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień Umowy. Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu mogących powstać roszczeń pomiędzy Stronami lub przetwarzanie danych osobowych w calach archiwalnych, przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

1) Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (udostępniane) organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, US, Sądy oraz inne organy/podmioty publiczne/państwowe),

2) Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych w oparciu o art. 28 RODO, czyli powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT, w obszarze kadr i płac, finansów i księgowości, w innych obszarach, niezbędnych do wykonania spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Nie ma zastosowania

2 .Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

Informujemy, iż Administrator danych zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych minimum przez okres 6 lat od daty dokonania ostatnich rozliczeń finansowych, przy czym w zależności od realizacji postanowień niniejszej umowy, okres ten może ulec zmianie. A celach archiwizacyjnych okres ten został przewidziany na 10 lat

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Przy czym informuje się o ograniczeniu realizacji w/w praw ze względu na wypełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Nie ma zastosowania

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl)

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny oraz ustawowy, czyli jest niezbędne do realizacji postanowień wynikających z niniejszej umowy oraz jest niezbędne do realizacji przez Administratora danych spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy oraz brakiem możliwości realizacji obowiązujących przepisów prawa

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

3.Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.

Informujemy, iż Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż zostało to pierwotnie wskazane

4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Nie ma zastosowania

5. Kategorie odnośnych danych osobowych;

Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) RODO informujemy, iż dane osobowe dotyczą osób wskazanych do reprezentowania osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub współpracowników z ramienia osoby prawnej, wyznaczonych do kontaktu w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy

6. Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;

Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f) RODO informujemy, iż dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, mogą pochodzić z ogólnodostępnego rejestru KRS i CEIDG – dane osobowe pobierane w celu weryfikacji podmiotu. W przypadku pracowników, współpracowników wyznaczonych do kontaktu z ramienia osoby prawnej do realizacji postanowień umowy, dane osobowe zostały wskazane przez osobę prawną, będącą strona umowy lub bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dane osobowe zostały wskazane bezpośrednio przez osobę, będącą stroną umowy lub bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, występującą z ramienia osoby będącej stroną umowy.

[1]ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG):https://uodo.gov.pl/pl/131/224