Skip to content
Menu
Menu


Regulamin konkursu

Mercedes-AMG GLB 35.

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Mercedes-AMG GLB 35” zwanego dalej „Konkursem” jest Witman sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku 80-309, Aleja Grunwaldzka 493, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058540, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115.000,00 zł, nr NIP 5840152217, REGON 002884836, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs trwa od 30.05.2024 od godziny 9:00 do 02.06.2024 do godz. 16:00.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Mercedes-Benz Witman oraz Instagramie @witmanmercedes w dniu 03.06.2024.

5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach strony internetowej www.witman.pl oraz dedykowanej strony konkursowej www.witman.pl/konkursklasae (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Mercedes-Benz Witman, Organizatora.

11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 4 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

14. Organizator ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony www.witman.pl.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

17. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

18. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu będą opublikowane na stronie www.witman.pl.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 24 rok życia. 

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać kartę kredytową, która wymagana jest w chwili użyczenia auta na czas trwania realizacji otrzymanego vouchera. 

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w chwili wysyłania odpowiedzi;

(b) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4;

(c) przesłanie zgody marketingowej.

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi w maksymalnie dwóch zdaniach na pytanie: „Masz 5 minut na spakowanie się w podróż dookoła świata Mercedesem-AMG GLB 35. Co zabierasz?” i przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.witman.pl/konkurseqe.

2. Każde zgłoszenie konkursowe musi zostać wysłane za pośrednictwem ww. strony wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz dołączonym numerem telefonu, który zostanie wykorzystany celem kontaktu w chwili zdobycia głównej nagrody. 

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko i włącznie jedną odpowiedź na pytanie. 

4. Komisja w dniu 03.06.2024. zaprezentuje publicznie, na Facebooku Mercedes-Benz Witman i Instagramie @witmanmercedes, wybraną przez Komisję odpowiedź, która zostanie nagrodzoną nagrodą główną.

5. Po rozstrzygnięciu konkursu Laureat Konkursu otrzyma z rąk organizatora zwycięski voucher.  

6. Komisja przy ocenianiu zgłoszeń będzie brać pod uwagę kreatywność, złożoność odpowiedzi, formę, a także zgodność z tematem opisanym w ust. 1 powyżej.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na stronie konkursowej www.witman.pl/konkursklasae.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna.

2. Nagrody główna to voucher na użyczenie Mercedesa-AMG GLB 35 na weekend, rozpoczynający się w piątek o godzinie 16:00, a kończący się w poniedziałek po tym weekendzie o godzinie 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany samochodu na auto tej samej klasy w przypadku sprzedania konkursowego egzemplarza.

3. Voucher musi zostać zrealizowany do 30 dni od ogłoszenia wyników.  

4. Termin wykorzystania vouchera na weekend jest ustalany między Organizatorem konkursu, a Zdobywcą Nagrody. 

5. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w dniu 03.06.24. poprzez social media oraz telefonicznie lub mailowo.

6. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, przyzna nagrodę.

7. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. 

9. Zdobywca Nagrody może przenieść prawa do niej na osoby trzecie informując wcześniej Organizatora o tym zamiarze, podając imię i nazwisko osoby, która otrzyma przekazany voucher.

10. Nagroda może być przyznana innej osobie, która ukończyła 24 lata i posiada kartę kredytową, wymaganą w chwili użyczania auta.

11. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik udzielił więcej niż jednej odpowiedzi na zadane pytanie lub działał w sposób naruszający Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. 

12. Zdobywca Nagrody przed relizacją vouchera winna jest podpisać odrębną umowę użyczenia auta na czas trwania użyczenia. 

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Witman sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 493, Gdańsk 80-309.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 § 7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na stronie konkursowej www.witman.pl/konkursglb35amg.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@witman.mercedes-benz.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.witman.pl.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@witman.mercedes-benz.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych osobowych.  

1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://witman.pl/ochrona-danych/.


Skontaktuj się z nami.

Akcja zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział!